Súťaže - pravidlá                                                                          SÚŤAŽ JE UKONČENÁ


Podmienky súťaže „Súťaž o lístky na koncert Márie Čírovej!“

Podmienky súťaže „Súťaž o lístky na koncert Márie Čírovej“ (ďalej len „Podmienky“) vydané v zmysle §§ 845 a nasl. a §§ 850 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“) v spojení s § 3 ods. 5 zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Podmienky“)

I. Účel propagačnej súťaže
1.1. Účelom organizovania súťaže s názvom  „Súťaž o lístky na koncert Márie Čírovej“ (ďalej aj ako „Súťaž“) je zabezpečiť vyššiu návštevnosť a aktivitu na webových stránkach a profiloch na sociálnych sieťach Drogerka: www.drogerka.sk, www.facebook.com/drogerka.sk, www.instagram.com/drogerka.sk, a tým aj zviditeľniť značku Drogerka a koncert Márie Čírovej, ktorého je Drogerka partnerom..

II. Organizátor Súťaže
2.1. Organizátorom propagačnej súťaže „Súťaž o lístky na koncert Márie Čírovej“ je spoločnosť UP MEDIA, s.r.o., so sídlom Fraňa Kráľa 4, 811 05, IČO: 43781446, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 48447/B (ďalej len „Organizátor“).
2.2.Partnerom propagačnej súťaže „Súťaž o lístky na koncert Márie Čírovej“ je Soundtech, s.r.o. so sídlom Nejedlého 27 841 02 Bratislava, IČO: 36653624 (ďalej len „Partner“).
2.3. Súťaž sa na základe týchto Podmienok uskutoční výlučne na území Slovenskej republiky.
2.4. Súťaž je určená pre fyzické osoby s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktoré v čase začatia Súťaže dovŕšili 18. rok veku a sú plne spôsobilé na právne úkony (ďalej len „Účastník“ alebo „Účastníci“). Účastník je povinný v celom rozsahu dodržiavať tieto Podmienky zverejnené na internetovej stránke www.drogerka.sk. Súťaže sa nemôže zúčastniť zamestnanec Organizátora a ich blízke osoby. Blízkou osobou sa na účely Podmienok rozumie osoba uvedená v ustanovení § 116 Občianskeho zákonníka.

III. Začiatok a ukončenie Súťaže
3.1. Súťaž s názvom „Súťaž o lístky na koncert Márie Čírovej“ sa uskutoční v termíne od 9. 11. 2018 do 22. 11. 2018 (vrátane).

IV. Prihlásenie sa do Súťaže a pravidlá žrebovania
4.1. Podmienkou účasti v Súťaži je nákup v hodnote nad 70€ v eshope www.drogerka.sk v dobe trvania súťaže a je automaticky zapojený do žrebovania.
4.2. Výhercovia budú o výhre informovaní e-mailom alebo telefonicky na kontaktných údajoch (e-mail, telefón) zadaných v objednávke.
4.3. Účastník Súťaže vyplní v elektronickej objednávke svoje osobné údaje, a to v rozsahu meno a priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa, telefónne číslo (ďalej len „Osobné údaje“), Takto vyplnené Osobné údaje musia byť vyplnené pravdivo a úplné a musia byť identické s údajmi na doklade totožnosti. Zakliknutím súhlasu so Všeobecnými obchodnými podmienkami a so spracovaním údajov na marketingové účely vyjadruje Účastník súhlas s ich obsahom a zaväzuje sa ich v celom rozsahu dodržiavať.

V. Výhry
5.1. Vyžrebovaní budú 7 účastníci, ktorí spĺňajú podmienky súťaže. Výhrou sú 2 lístky na koncert Márie Čírovej, ktorý sa bude konať dňa 24.11.2018 v Incheba Expo Aréne v Bratislave..

VI. Vyhodnotenie Súťaže
6.1. Vyhodnotenie Súťaže sa uskutoční v 3 intervaloch.
12.11.2018 za objednávky prijaté v čase od 5.-11.11.2018 Výhra: 1x2lístky
19.11.2018 za objednávky prijaté v čase od 12.-18.11.2018 Výhra: 3x2lístky
23.11.2018 za objednávky prijaté v čase od 19.-22.11.2018 Výhra: 3x2lístky

Výhra bude výhercovi doručená na adresu, ktorú vyplnil v elektronickom formulári prípadne osobne pred koncertom, na základe dohody s výhercom..
6.2. Výhercovia všetkých cien budú určení žrebovaním. Žrebovanie bude zabezpečené elektronicky zo strany Organizátora.
6.3. Výhercovia budú kontaktovaní telefonicky alebo e-mailom.
6.4. Do žrebovania budú zaradení Účastníci, ktorí si v daných intervaloch trvania Súťaže zrealizujú objednávku v hodnote nad 70€ v eshope www.drogerka.sk.
6.5. Každý účastník bude do žrebovania zaradený len raz.
6.6. V prípade, že si výherca neprevezme svoju Výhru odoslanú poštou alebo si nepríde vyzdvihnúť Výhru pred koncertom, prepadá takáto Výhra v prospech Organizátora Súťaže; uvedené platí aj v prípade pokiaľ výherca výhru odmietne. Organizátor nezodpovedá za škodu, stratu a iné znehodnotenie výhry pri jej preprave a nie je povinný takto spôsobené škody uhradiť alebo poskytnúť výhercom, ktorým výhra patrí, žiadnu náhradu.

VII. Účasť v Súťaži a súhlas so spracúvaním osobných údajov
7.1. Prevádzkovateľom a osobou zodpovednou za spracúvanie osobných údajov Účastníkov v rámci Súťaže je Organizátor.
7.2. Účastník Súťaže zakliknutím súhlasu so Všeobecnými obchodnými podmienkami a so spracovaním údajov na marketingové účely udeľuje Organizátorovi svoj výslovný súhlas so spracúvaním svojich Osobných údajov v rozsahu údajov uvedených v bode 4.3. Podmienok a údajov, ktoré sú nevyhnutné na účasť v Súťaži  a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov - ďalej len „Nariadenie“). Účelom tohto spracúvania je zabezpečenie organizácie a vyhodnotenia Súťaže v súlade s Podmienkami (napr. odovzdanie výhry výhercovi Súťaže, zverejnenie mena, priezviska, mesta výhercu Súťaže v oznamovacích prostriedkoch, na vyššie uvedenej internetovej a facebookovej stránke Organizátora). Osobné údaje Účastníka budú na tieto účely spracúvané počas doby trvania Súťaže , ktoré budú zverejnené podľa bodu 4.2. v spojení s bodom 6.3. Podmienok počas doby 1 mesiac 6.7. Podmienok, ktoré budú zverejnené počas doby 1 mesiac. Osobné údaje výhercov Súťaže budú v nevyhnutnom rozsahu uchovávané aj po skončení Súťaže na účely právnej ochrany Organizátora (napr. vymáhanie právnych nárokov, obrana v prípade uplatňovania nárokov u Organizátora a pod.). Bez udelenia súhlasu podľa tohto bodu Podmienok nie je možná účasť v Súťaži.
7.4. Udelenie súhlasu Účastníka na spracúvanie jeho osobných údajov podľa bodu 7.2. a 7.3. Podmienok je dobrovoľné a nie je podmienkou poskytovania iných služieb Organizátora (napr. predaj tovaru).
7.5. Ktorýkoľvek z udelených súhlasov podľa bodu 7.2. a 7.3. Podmienok je možné kedykoľvek písomne odvolať prostredníctvom písomného oznámenia adresovaného na adresu sídla Organizátora Súťaže alebo na e-mailovú adresu zodpovednej osoby Organizátora: info@drogerka.sk. V prípade, ak Účastník odvolá svoj súhlas podľa bodu 7.2. Podmienok udelený na účely organizovania Súťaže, jeho účasť v Súťaži nie je ďalej možná. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania údajov, ktoré vychádzalo zo súhlasu pred jeho odvolaním.
7.6. Účastník súhlasí s tým, aby po skončení platnosti jeho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, ako aj po zániku účelu, na ktorý boli osobné údaje spracúvané, boli tieto bez potreby ďalšieho oznámenia zo strany Organizátora z dôvodu hospodárnosti bezodkladne zlikvidované, ak povinnosť ich ďalšieho uchovávania nevyplýva z osobitných právnych predpisov.
7.7. Osobné údaje spracúvané v rámci Súťaže môžu byť poskytnuté len prevádzkovateľovi sociálnej siete Facebook a Instagram na účely ich zverejnenia podľa bodu 4.2. v spojení s bodom 6.3. Podmienok, a to v nevyhnutnom rozsahu: meno, priezvisko a mesto výhercu Súťaže.
7.8. Na základe žiadosti Účastníka ako dotknutej osoby a za predpokladu dodržania požiadaviek stanovených Nariadením, Organizátor informuje túto osobu, či spracúva jej osobné údaje, a ak áno, tak ktoré jej osobné údaje sú spracúvané. Za predpokladu dodržania požiadaviek stanovených Nariadením má dotknutá osoba (i) právo na prístup k svojim osobným údajom, (ii) právo na opravu nesprávnych osobných údajov, (iii) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, (iv) právo namietať spracúvanie osobných údajov spracúvaných na účely priameho marketingu, (v) právo na výmaz osobných údajov, najmä vtedy, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali alebo ak dotknutá osoba odvolala svoj súhlas na ich spracúvanie a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie, prípadne ak sa osobné údaje spracúvali nezákonne a (vi) právo na prenosnosť údajov. Na tieto účely môže dotknutá osoba kedykoľvek kontaktovať Organizátora na adrese sídla spoločnosti UP MEDIA, s.r.o. alebo na e-mailovej adrese zodpovednej osoby Organizátora: info@drogerka.sk alebo na telefónnom čísle: +421 917 791 187. Organizátor vyrieši žiadosť dotknutej osoby bez zbytočného odkladu a v každom prípade v rámci lehôt stanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch.
7.9. Dotknuté osoby majú právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36064220, telefonický kontakt: +421/2/3231 3220 alebo +421 2 323 132 14, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk najmä v prípade podozrenia z porušenia ochrany osobných údajov.

VIII. Propagácia Súťaže
8.1. Zverejnenie a propagácia Súťaže potrvá v určenom čase od 09.11.2018 do 22.11.2018 (vrátane) s vyhlásením posledných výhercov 23.11.2018 na nasledovných internetových stránkach a sociálnych sieťach: www.drogerka.sk, www.facebook.com/drogerka.sk, www.instagram.com/drogerka.sk. V prípade záujmu o bližšie informácie týkajúce sa Súťaže môžu Účastníci volať na zákaznícku linku Organizátora Súťaže: +421 917 791 187 počas pracovných dní (pondelok – piatok) v čase od 8.00 h. do 17.00 h.

IX. Osobitné ustanovenia
9.1. Ak sa preukáže, že výherca je zamestnancom Organizátora Súťaže alebo osobou im blízkou, je výherca povinný bezodkladne, na základe písomnej výzvy Organizátora, výhru vrátiť, resp. nahradiť Organizátorovi všetky náklady spojené s obstaraním príslušnej výhry.
9.2. Organizátor Súťaže nemá voči Účastníkovi Súťaže žiadnu povinnosť úhrady nákladov spojených so Súťažou a zároveň nehradí Účastníkovi Súťaže žiadne náklady, ktoré mu týmto vzniknú v súvislosti s jeho účasťou v Súťaži alebo v súvislosti s výhrou v Súťaži. Organizátor Súťaže nezabezpečuje zdanenie výhry a táto povinnosť môže výhercovi vzniknúť podľa daňových právnych predpisov platných a účinných v čase výhry/v čase odovzdania výhry.
9.3. Výsledky Súťaže sú konečné, bez možností odvolania sa. Výhru v Súťaži nemožno vymáhať. Účastníci Súťaže berú na vedomie, že nemôžu požadovať ceny vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve ako určí Organizátor, a že nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry peňažné plnenie. Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej užívaním.
9.4. Organizátor si vyhradzuje právo Podmienky Súťaže kedykoľvek zmeniť, Súťaž skrátiť, predĺžiť či bez náhrady ukončiť, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa (napr. vyššia moc, technické problémy). Zmeny Podmienok Organizátor zverejní rovnakým spôsobom ako pôvodné Podmienky.
9.5. Organizátor nezodpovedá za žiadne technické problémy pri prenose dát prostredníctvom siete internet alebo inými elektronickými prostriedkami.

X. Záverečné ustanovenia
10.1. Podmienky Súťaže nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom spustenia Súťaže na internetovej stránke www.mojadm.sk, teda 09.11.2018.
10.2. Právne vzťahy, ktoré nie sú upravené týmito Podmienkami sa spravujú primerane príslušnými ustanoveniami platných právnych predpisov Slovenskej republiky, najmä ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
10.3. V prípade neplatnosti ktoréhokoľvek ustanovenia Podmienok nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Prípadne neplatné ustanovenie sa Organizátor zaväzuje nahradiť novým ustanovením, ktoré bude svojím obsahom a účelom najviac zodpovedať príslušným ustanoveniam platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

Príloha - Technické a organizačné opatrenia
Dôvernosť (čl. 32 ods. 1 písm. b) GDPR)
•            Kontrola fyzického prístupu do priestorov
Nepovoliť neoprávnený prístup k zariadeniam na spracúvanie údajov – zabezpečené napríklad prostredníctvom: kľúče, bezpečnostné služby a/alebo bezpečnostný personál pri vstupe, alarmy
•            Kontrola elektronického prístupu k systémom
Nepovoliť neoprávnené použitie systémov na spracúvanie údajov a ukladanie dát, zabezpečené napríklad prostredníctvom: (zabezpečené) heslá, automatické blokovacie/uzamykacie mechanizmy, dvojfaktorové autentifikácie, šifrovanie dátových nosičov/pamäťových médií
•            Vnútorná kontrola prístupu (oprávnenia na užívateľské práva na prístup a zmenu údajov)
Nepovoliť neoprávnené čítanie, kopírovanie, zmeny alebo vymazávanie údajov v rámci systému - zabezpečené napríklad prostredníctvom: koncepcia autorizácie práv, prístupové práva založené na princípe need-based, protokolovanie prístupov k systému
•            Izolované spracúvanie údajov (Isolation Control)
Izolované spracúvanie údajov, ktoré sa zbierajú na rôzne účely - zabezpečené napríklad prostredníctvom: rozdelenie podpory viacerých klientov, sandboxing;
•            Pseudonymizácia (čl. 32 ods. 1 písm. a) GDPR; čl. 25 ods. 1 GDPR)
Spracúvanie osobných údajov takou metódou/spôsobom, že tieto údaje nemožno spájať s konkrétnou dotknutou osobou bez poskytnutia ďalších informácií za predpokladu, že tieto dodatočné informácie sú samostatne uložené a podliehajú príslušným technickým a organizačným opatreniam.
Integrita (čl. 32 ods. 1 písm. b) GDPR)
•            Kontrola prenosu údajov
Neumožniť neoprávnené čítanie, kopírovanie, zmeny alebo vymazanie údajov pri elektronickom prenose alebo transfere použitím - zabezpečené napríklad prostredníctvom: šifrovania, virtuálnej privátnej siete (VPN), elektronického podpisu;
•            Kontrola vkladania údajov
Overovanie, či a kým sú osobné údaje vložené do systému na spracúvanie údajov, alebo zmenené alebo odstránené z tohto systému - zabezpečené napríklad prostredníctvom: protokolovanie, správa dokumentov
Dostupnosť a odolnosť (čl. 32 ods. 1 písm. b) GDPR)
•            Kontrola dostupnosti
Zabránenie náhodnému alebo úmyselnému narušeniu alebo strate - zabezpečené napríklad prostredníctvom: stratégia zálohovania (online/offline, on-site/off-site), neprerušiteľný zdroj napájania (UPS), ochrana pred vírusmi, firewall, postupy podávania správ a plánovanie pre nepredvídané udalosti
•            Okamžitá obnova dostupnosti a prístupu  (čl. 32 ods. 1 písm. c) GDPR)
Prijať postupy riešenia fyzických alebo technických incidentov
Postupy pravidelného testovania, posudzovania a hodnotenia (čl. 32 ods. 1 písm. d) GDPR; čl. 25 ods. 1 GDPR)
•            Riadenie ochrany údajov (Data Protection Management);
•            Riadenie riešení incidentov (Incident Response Management);
•            Ochrana osobných údajov založená na princípe „Data Protection by Design and Default” (čl. 25 ods. 2 GDPR);
•            Kontrola poverení
Neumožniť spracúvanie údajov treťou osobou podľa článku 28 GDPR bez zodpovedajúcich pokynov Klienta - zabezpečené napríklad prostredníctvom: jasné a jednoznačné zmluvné podmienky, formálne riadenie poverení, prísne kontroly výberu poskytovateľa služieb, povinnosť predbežného hodnotenia, následné kontroly.Sledujte nás

#drogerkask
#drogerka

Odoslaním emailovej adresy vyjadrujete súhlas s odberom Newslettra